Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2023

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2023

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2023

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2022

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2022

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định ban hành Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính năm 2021