Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo NQ 01 và KTXH tháng 4 năm 2022

Báo cáo NQ 01 và KTXH tháng 4 năm 2022

Báo cáo tháng 3 năm 2022

Báo cáo tháng 3 năm 2022

Báo cáo tháng 02 năm 2022

Báo cáo tháng 02 năm 2022

Báo cáo tháng 01 năm 2022

Báo cáo tháng 01 năm 2022