Các cơ chế ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư chung, đối với những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng, tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách ưu đãi đặc thù.

Thông báo Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Thông báo Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm