Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 2/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 2/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành( DDCI) đối với Sở Công Thương

kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành( DDCI) đối với Sở Công Thương