Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, chuyển đổi số

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, chuyển đổi số

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 8/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 8/2021

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm họp trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm họp trực tuyến

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp về tổ chức bộ máy, kế hoạch chuyển đổi số và đôn đốc nhiệm vụ tháng 6/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp về tổ chức bộ máy, kế hoạch chuyển đổi số và đôn đốc nhiệm vụ tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương và đôn đốc công việc tháng 5/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương và đôn đốc công việc tháng 5/2021