Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022

Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo kết luận cuộc họp ngày 15.6.2022

Thông báo kết luận cuộc họp ngày 15.6.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám Đốc ngày 6.6.2022

Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám Đốc ngày 6.6.2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/5/2022

Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/5/2022

Thông báo kết luận cuộc họp nghe công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Thông báo kết luận cuộc họp nghe công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Phòng Quản lý công nghiệp ngày 22.3.2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Phòng Quản lý công nghiệp ngày 22.3.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 02/3/2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 02/3/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 21/02/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 21/02/2022