Kết luận của Giám đốc Sở - Lê Vũ Thương tại cuộc họp giao ban tháng 6/2024

Kết luận của Giám đốc Sở - Lê Vũ Thương tại cuộc họp giao ban tháng 6/2024

Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 01/2024

Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 01/2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024

Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 11/2023

Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 11/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 10/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 10/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Thanh tra Sở về xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Thanh tra Sở về xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa; kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa; kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7/2023