Tổng kết ngành Công Thương Quảng Nam năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương Quảng Nam năm 2024

Tổng kết ngành Công Thương Quảng Nam năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương Quảng Nam năm 2024