Chủ động ứng phó bão Noru

Chủ động ứng phó bão Noru

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5-năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3508/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công Thương về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5. Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của 11 cá nhân tại 03 địa phương: Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên.

Thông báo về việc đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota Zace Surf 2005

Ngày 04/11/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản như sau:

Kế hoạch về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021)

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm. Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7587/KH-UBND về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 2/2021. Theo đó, Kế hoạch nêu rõ: