Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 13/10/2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 13/10/2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Công Thương

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 24/4/2019

sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 24/4/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ ông Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ ông Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương