Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống TN,TC

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống TN,TC

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, điểm các Luật

Kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, điểm các Luật