Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, điểm các Luật

Kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, điểm các Luật

Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXII Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quy chế làm việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Quy chế làm việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh