Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND  về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2023

Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022