Tái cơ cấu Ngành Công Thương để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/6 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4691 về việc tái cơ cấu Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030 nhằm chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành Công Thương.

Tái cơ cấu Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030 nhằm chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành.

Mục tiêu của Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương là nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành. Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương cùng một mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Quảng Nam cơ bản đạt được các tiêu chí là tỉnh có cơ cấu nền công nghiệp hiện đại, vững mạnh với khả năng thích ứng, chống chịu cao. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt: 28,7 %; đảm bảo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 15 - 16%/năm; tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) khoảng 17%/năm; đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng; phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện truyền tải đáp ứng khả năng chuyển tải công suất nguồn điện được thực hiện; trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, để đạt được mục tiêu đề ra về tái cơ cấu Ngành Công Thương phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ 05 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực về: Công nghiệp, năng lượng, phát triển thị trường trong nước, xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể: 

- Về lĩnh vực công nghiệp: Trong đó, tập trung phát triển các nhóm dự án công nghiệp chủ lực; phát triển hệ thống hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển công nghiệp của tỉnh; tập trung xây dựng triển khai các đề án phát triển công nghiệp; tăng cường các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.