Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Công đoàn viên chức tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 08 ngày 20/3/2024 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Mục đích của Hướng dẫn nêu rõ, tiếp tục triển khai, thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CBCCVCLĐ góp phần hoàn thành chỉ tiêu hàng năm của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam “95% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn”;  Củng cố và phát huy vai trò của Tổ tư vấn pháp luật CĐVC tỉnh; vai trò của các cấp công đoàn trong triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; Thống nhất trong hệ thống công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CBCCVCLĐ; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Theo đó, các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh tập trung triển khai các nội dung theo hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình, cụ thể:

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có và liên quan trực tiếp tác động sâu rộng trong CBCCVCLĐ như Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cơ quan 

2. Chú trọng giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật có liên đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ, trong đó có chính sách đào tạo góp phần nâng cao thu nhập của đoàn viên, người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới. 

4. Tập trung tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (sau khi Điều lệ được ban hành). 

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 09/11 với nội dung: gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ về Nhà nước pháp quyền XHCN; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Tuỳ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để lựa chọn những hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin, cổ động trực quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội... 

- Về khẩu hiệu tuyên truyền: Lựa chọn khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia từ ngày 25/9/2024. 

- Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là tháng 10 và tháng 11/2024. 

Các công đoàn cơ sở báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về CĐVC tỉnh qua bộ phận Văn phòng trước ngày 04/11/2024 để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Đính kèm: Hướng dẫn

 

 

Tin liên quan