Cập nhật phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình (Lạng Sơn)

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 1685/SCT-QLTM ngày 03/11/2023 về việc đề nghị phối hợp thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Theo đó các doanh nghiệp và các chủ hàng có hàng hóa xuất nhập khẩu sang Trung Quốc lưu ý thông tin như sau:

Từ ngày 31/10/2023, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh phương thức thông quan hàng hoá nhập khẩu đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái với hình thức quản lý: “Mỗi người một xe một lô (hàng)” và “Người đến, giấy đến, hàng đến” nghĩa là: Với 01 xe hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, phía Bạn sẽ chia thành nhiều lô (hàng) và điều tiết nhiều phương tiện có trọng tải nhỏ tương ứng với số lượng hàng đến nhận tại các bến bãi.

Vì vậy, các doanh nghiệp và các chủ hàng lưu ý về việc phía Trung Quốc điều chỉnh phương thức thông quan đối với mặt hàng tạp hoá khô tại 03 cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái để kịp thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Sở Công Thương Quảng Nam thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được biết và thực hiện.

 Đính kèm file Công văn số 1685/SCT-QLTM ngày 03/11/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan