Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương

Ngày 7/3/2023, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 26/QĐ-SCT về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

Phê duyệt kèm Quyết định này Phụ lục quy trình giải quyết 03 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.

Văn phòng Sở, phòng Quản lý công nghiệp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, phòng Quản lý công nghiệp, Văn phòng Sở thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử. Tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

Đính kèm: Quyết định

                 Phụ lục

 

 

Tin liên quan