Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 16/9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ảnh minh họa

Nội dung công văn nêu rõ, công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh, đòi hỏi phải sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của tất cả các Sở, Ban, ngành, địa phương; đề nghị các các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.                                         

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương: - Thường xuyên phối hợp, đôn đốc Liên doanh tư vấn và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu tại Điểm 2 và Điểm 3, Thông báo số 330/TB-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh;

Gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng, theo hướng dẫn tại Công văn số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc phát sinh các nội dung còn chưa thống nhất để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền quy định. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm: Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh để khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh, đảm bảo theo kế hoạch tại Công văn số 2218/SKHĐTQHTH ngày 14/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 5648/UBND-TH ngày 26/8/2021 để phối hợp cập nhập, bổ sung số liệu cần thiết lập quy hoạch tỉnh (nếu thiếu) và tiếp tục góp ý, thống nhất nội dung phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

Liên doanh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh chịu trách nhiệm khẩn trương làm việc với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai các công việc liên quan theo đúng nội dung và tiến độ tại Thông báo số 330/TBUBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh; hoàn thành hồ sơ Quy hoạch theo hợp đồng được ký, đảm bảo hồ sơ Quy hoạch sát, đúng với thực tiễn phát triển của tỉnh. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương căn cứ tình hình triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản chỉ đạo liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan hằng năm theo quy định.

File đính kèm: Công văn

 

Tin liên quan