Quảng Nam chính thức ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2425 ngày 16.9.2022 ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam. 

 

 sẻ

                          Việc ban hành bộ chỉ số CĐS nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A

Quyết định này thay thế Quyết định số 2683 (ngày 5.9.2018) của UBND tỉnh về ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2326 (ngày 13.8.2021) của UBND tỉnh về ban hành tạm thời Bộ chỉ số đánh giá CĐS cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng; Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 1 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số. Thang điểm đánh giá Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.

 

                                                                               Bộ chỉ số đánh giá CĐS được UBND tỉnh ban hành. Ảnh: V.A 

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp huyện được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính là hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số. Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp huyện là 1.000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 400 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 600 điểm.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp xã được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, hhân lực số, an toàn thông tin mạng. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính là hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số. Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp xã là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.