Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc về tiến độ các chương trình sự nghiệp, báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU và công tác đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đính kèm: Kết luận

Tin liên quan