Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ngày 28/7/2022.

Đính kèm: Thông báo

Tin liên quan