Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đính kèm: Thông báo

Tin liên quan