Công bố hợp quy - Hợp tác xã SX-TM-DV thời trang thiết kế Cofason

Số: 4001241911/19072022

Tên tổ chức: Hợp tác xã SX-TM-DV thời trang thiết kế Cofason
Địa chỉ: thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quản Nam
Điện thoại: 0912.278.827                     

E-mail: quangcasano@gmail.com

CÔNG BỐ:

Thông tin sản phẩm: Hoa cài áo Cofason

Phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật số:

QCVN 01:2017/BCT ban hành kèm theo Thông Tư số 21/2017 ITT -BCT của Bộ Công Thương ngày 23/10/2017.

Loại hình đánh giá:

Tự đánh giá: Hợp tác xã SX-TM-DV thời trang thiết kế Cofason xác nhận Báo cáo tự đánh giá, ngày  12  tháng  7   năm 2022

Đánh giá chứng nhận bên thứ 3: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, số 0971-K8/3330/KT2-HC2 ngày 08/7/2022

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 7 – Thông tư 28/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN

Hợp tác xã SX-TM-DV thời trang thiết kế Cofason cam kết chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm Hoa cài áo Cofason do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Tin liên quan