Phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 2665/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí thực hiện là 36.600 triệu đồng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được đưa ra trong giai đoạn 2021-2025 là: Tập trung phát  triển  mới ít nhất 100  sản  phẩm (ưu tiên hỗ trợ các chương trình cho các tổ  chức, cá nhân  khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm gắn với OCOP, sản phẩm đạt  giải  bỉnh chọn  sản phẩm CNNT tiêu biểu các  cấp, sản phẩm  tiểu thủ công  nghiệp có tiềm  năng, sản  phẩm làng nghề truyền thống). Đến năm 2025, bình quân mỗi huyện có ít nhất4 mô hình khuyến công  điển hình để nhân  rộng mô  hình áp  dụng,  tiến tới xây  dựng  sản phẩm thương hiệu Quảng Nam, thương hiệu Việt và ngày càng mở rộng thị trường. Cụ thể:

- Hỗ trợ đào tạo, truyền nghề cho 600 lao động theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn.  Tổ chức 15 hội  nghị, hội thảo chuyên đề về nâng cao nhận thức về hoạt động  khuyến công; Tổ chức 04 đoàn khảo sát, học tập, trao đổi kinh  nghiệm các mô hình khuyến công điển hình trong  nước cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và cán bộ quản lý công tác khuyến công. Nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống khuyến công (tỉnh, huyện, xã) và chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). 

- Xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ khoảng 100 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. 

- Hỗ trợ tổ chức 5 hội chợ  cấp tỉnh, 5 phiên chợ Sâm Ngọc Linh triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam tại các  huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức 05 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh(1 năm/lần), 15 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Hỗ trợ 75 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công  nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, hàng thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ khoảng 50 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

- Tăng cường  tư vấn, trợ giúp thông tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi  nghiệp được thành  lập; hỗ trợ 100 cơ sở công  nghiệp nông thôn  được thiết  kế mẫu mã, bao bì  đóng gói; xây dựng 05 chuyên đề về hoạt động  khuyến công trên phương  tiện thông tin đại chúng; hỗ  trợ cơ sở công nghiệp nông thôn ứng  dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông; phát hành các bản tin, Catalogue.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 05 Cụm công nghiệp.

          UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình; Chủ trì, tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công theo Chương trình được duyệt; Tổng hợp kế hoạch, đề án khuyến công và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công hằng năm gửi Sở Tài chính; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; Tổng  hợp, báo cáo UBND tỉnh, Cục Công  Thương địa phương về tình hình thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh theo quy định; Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch khuyến công. 

Tin liên quan