Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đại Lộc

Địa chỉ: Khu Phước Mỹ ( khu 7 cũ), Thị trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc số điện thoại: 02353 865658 Email: phongkinhtevahatangdl@gmail.com

1.  Phạm Thúy   -  Trưởng phòng
Số điện thoai: 0983 222715
Email: phamthuy68dl@gmail.com.

2. Phan Hành   - Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0906 291405,
Email: phanhhan@gmail.com

Tin liên quan