Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
122

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
123

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
124

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
125

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
126

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
127

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
128

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Xem chi tiết >>
Điện
129

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
130

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
131

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
132

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
133

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
134

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
135

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
136

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
137

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
138

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
139

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
140

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước