Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
82

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
83

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
84

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
85

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
86

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
87

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
88

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
89

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
90

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
91

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
92

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
93

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
94

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
95

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
96

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
97

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
98

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
99

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
100

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế