Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
42

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
43

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
44

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
45

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
46

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
47

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
48

Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào

Xem chi tiết >>
Thương mại biên giới và miền núi
49

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
51

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
52

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
53

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Xem chi tiết >>
Xuất nhập khẩu
54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
55

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
56

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
57

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
58

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Xem chi tiết >>
Hóa chất
59

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
60

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ