Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 1. Lĩnh vực:
  • Lưu thông hàng hóa trong nước
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Thương nhân có nhu cầu thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hoàn thiện hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
  • + Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
  • + Sở tiến hành xem xét, thẩm định, phê duyệt: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  Nộp trực tuyến
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  10 Ngày làm việc
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP) và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  b) Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và khoản 20 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và gửi về Sở Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. Trường hợp cửa hàng xăng dầu không xây mới hoặc cải tạo mở rộng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khi hết hiệu lực thi hành không bao gồm tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2018/NĐ-CP
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP
  2018-01-15
  38/2014/TT-BCT
  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
  2014-10-24
  83/2014/NĐ-CP
  Nghị định 83/2014/NĐ-CP
  2014-09-03
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • - Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. - Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin