Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 1. Lĩnh vực:
  • Dầu khí
 2. Trình tự thực hiện:
  Trình tự thực hiện:
  • + Bước 1: Chủ đầu tư (tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh LPG tại Việt Nam) có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho LPG, lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh.
  • + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
  • + Bước 3: Thành lập Hội đồng thẩm định Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho LPG có dung tích từ 210m3 đến dưới 5.000m3 (Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Công Thương).
  • + Bước 4: Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định, xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG. . Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG đến các thành viên hội đồng để lấy ý kiến. . Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp.
  • + Bước 5: Họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG. . Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ nhận được ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án. . Điều kiện họp thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch là phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm đinh, một ủy viên phản biện và Ủy viên thường trực hội đồng. . Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét có thể mời thêm đại biểu không phải là thành viên Hội đồng thẩm định dự cuộc họp.
  • + Bước 6: Biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG đề nghị bổ sung, điều chỉnh vào quy hoạch của Hội đồng thẩm định. . Hội đồng thẩm định biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG bằng phiếu biểu quyết. . Kết quả biểu quyết dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp thẩm định, nhưng không ít hơn năm mươi phần trăm (50%) số thành viên tại cuộc họp thẩm định biểu quyết đồng ý bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.
  • + Bước 7: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các văn bản thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.
  • + Bước 8: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầy tư xây dựng công trình kho LPG, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Nộp qua bưu chính công ích
  50 Ngày làm việc
  50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  1. Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu của tổ chức, cá nhân: theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc Thỏa thuận về địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu chưa có trong quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  4. Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu khu vực, sự phù hợp về về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  5. Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  6. Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  7. Phương án thu xếp vốn đầu tư; Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (03) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (03) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (02) năm gần nhất hoặc một (01) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (02) năm hoặc một (01) năm. Những doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (01) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
  8. Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khoảng cách an toàn công trình xăng dầu
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • UBND tỉnh Quảng Nam
  • Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH ĐỐI VỚI KHO XĂNG DẦU CÓ DUNG TÍCH KHO TỪ TRÊN 210M3 ĐẾN DƯỚI 5000M3
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  04/2008/NĐ-CP
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
  2008-01-11
  39/2013/TT-BCT
  Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hoá lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
  2013-12-30
  83/2014/NĐ-CP
  Nghị định 83/2014/NĐ-CP
  2014-09-03
  92/2006/NĐ-CP
  Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
  2006-09-07
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • 1. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: o Được đào tạo về chuyên ngành kinh tế, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý kinh doanh xăng dầu. o Nắm vững các quy trình, quy định về công tác quản lý quy hoạch; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác quy hoạch. o Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan. - Đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương phải có đủ các tiêu chuẩn sau: o Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực sản phẩm xăng dầu. o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch hoặc có kinh nghiệm quản lý ngành, lĩnh vực sản phẩm xăng dầu với ít nhất bốn (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm kinh nghiệm nếu có bằng tiến sỹ. o Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin