Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
10

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
11

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
12

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
13

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
14

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
15

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
16

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
17

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
18

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
19

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
20

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí