Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
3

Thông báo hoạt động khuyến mại

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
4

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
5

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí
6

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí
7

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
8

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Xem chi tiết >>
Dầu khí
9

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Xem chi tiết >>
Thương mại quốc tế
10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
11

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
12

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
13

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
14

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Xem chi tiết >>
Quản lý Cạnh tranh
15

Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào

Xem chi tiết >>
Thương mại biên giới và miền núi
16

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
17

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
18

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Xem chi tiết >>
Giám định thương mại
19

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại
20

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Xúc tiến thương mại