Phòng quản lý thương mại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Thị Hiền
Bà Đỗ Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Quang Lâm
Ông Nguyễn Quang Lâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Tấn Nhật
Ông Nguyễn Tấn Nhật

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Dương Tấn Tuấn
Ông Dương Tấn Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

5 Đoàn Thị Thảo
Bà Đoàn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

6 Bùi Long An
Ông Bùi Long An

Chức vụ: Chuyên viên

7 Thái Thị Diệu Hiền
Bà Thái Thị Diệu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

8 Lê Thị Cẩm Giang
Bà Lê Thị Cẩm Giang

Chức vụ: Chuyên viên