Ban lãnh đạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Vũ Thương
Ông Lê Vũ Thương

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Thanh Quang
Ông Nguyễn Thanh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Hường Văn Minh
Ông Hường Văn Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở