Tìm kiếm

Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định công khai kế hoạch mua sắm tài sản 2023
2 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 2023
3 13/QĐ-SCT 2022
4 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam 2022
5 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022 2022
6 Quyết định công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Nam 2022
7 Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022
8 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam (ngày 18/6/2021) 2021