Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
168 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuFile đính kèmLĩnh vựcNgày ban hành
1 39/BC-STTTT Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải phá         CNTT, Thương mại điện tử 29/05/2020
2 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tình chi phí Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước the         CNTT, Thương mại điện tử 29/05/2020
3 645/QÐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025         CNTT, Thương mại điện tử 15/05/2020
4 11/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nh         CNTT, Thương mại điện tử 14/05/2020
5 10/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thôn         CNTT, Thương mại điện tử 07/05/2020
6 09/2020/TT-BTTTT Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh         CNTT, Thương mại điện tử 27/04/2020
7 51/2020/NÐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ         Lĩnh vực điện 21/04/2020
8 2107/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện,         Lĩnh vực khác 16/04/2020
9 94/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 16/3/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UB         Phòng , chống dịch COVID -19 19/03/2020
10 904/QÐ-BYT Quyết định về việc ban hành" Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách y y tế vùng có dịch COVID - 19" Quyết định về việc ban hành" Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách y y tế vùng có dịch COVID - 19"         Phòng , chống dịch COVID -19 16/03/2020
11 98/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tưóng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Thông báo Kết luận của Thủ tưóng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về p         Phòng , chống dịch COVID -19 14/03/2020
12 09/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất         Lĩnh vực khác 09/03/2020
13 510/QÐ - UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục         Lĩnh vực khác 27/02/2020
14 5/CT-UBND Về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh Về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh         Lĩnh vực khác 13/02/2020
15 361/QÐ - UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.         Lĩnh vực khác 12/02/2020
16 17/2020/NÐ-CP Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan         Công Thương 05/02/2020
17 18/QÐ-SCT Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020         Cải cách hành chính 22/01/2020
18 03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn di         22/01/2020
19 02/2020/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng g         22/01/2020
20 105/SCT-CTr Chương trình công tác Ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam năm 2020 Chương trình công tác Ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam năm 2020         Công Thương 21/01/2020
Trang 1 trên tổng số 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9