Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức

Ban Lãnh đạo

1.Họ tên: Đặng Bá Dự
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0905666999
Email: dudb@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Nguyễn Thanh Quang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913409749
Email: quangnt@quangnam.gov.v

3.Họ tên: Hường Văn Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0913844151
Email: minhhv@quangnam.gov.vn

Văn Phòng
ĐT: 0235.3.852.641

1.Họ tên: Mai Thị Thanh Bình
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Điện thoại: 0382692334
Email: binhmtt@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Nguyễn Thị Thu Qúy
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở
Điện thoại: 0915324052
Email: quyntt@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Nguyễn Tấn Nhật
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở
Điện thoại: 0914076611
Email: nhatnt@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: P. Chánh Văn phòng - Phụ trách Kế toán
Điện thoại: 0987982227
Email: tamntt@quangnam.gov.vn

5.Họ tên: Trần Thị Ngọc Quyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0913480407
Email: quyenttn1@quangnam.gov.vn

6.Họ tên: Lê Tấn Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01223535005
Email: thuanlt1@quangnam.gov.vn

7.Họ tên: Trần Thị Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0935101512
Email: hoatt1@quangnam.gov.vn

8.Họ tên: Đỗ Tuấn Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0905027728
Email: ngocdt@quangnam.gov.vn

9.Họ tên: Nguyễn Thị Minh Huệ
Chức vụ: Cán sự
Điện thoại: 0937697951
Email: huentm@quangnam.gov.vn

10.Họ tên: Nguyễn Nhật Lệ
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0935071898
Email: lenn@quangnam.gov.vn

11.Họ tên: Trần Thị Trữ
Chức vụ: Tạp vụ
Điện thoại: 01699882335
Email:

12.Họ tên: Phạm Văn Hương
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại: 0906566793
Email:

13.Họ tên: Lang Văn Bắc
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại: 01657456226
Email:

14.Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0989303054
Email: hantt1@quangnam.gov.vn

15.Họ tên: Hoàng Thị Kim Oanh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0766508268
Email: oanhhtk1@quangnam.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại
ĐT: 0235.3.852.876

1.Họ tên: Nguyễn Quang Lâm
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0913492888
Email: lamnq@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Nguyễn Đức Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0914010849
Email: cuongnd@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Võ Thị Kim Trâm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0913075759
Email: tramvtk@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Hồ Viết Đông
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914335769
Email: ho.vietdong@yahoo.com

5.Họ tên: Dương Tấn Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0931999040
Email: tuandt1@quangnam.gov.vn

6.Họ tên: Đoàn Thị Thảo
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0917557525
Email: thaodt1@quangnam.gov.vn

7.Họ tên: Thái Thị Diệu Hiền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0987454777
Email: hienttd1@quangnam.gov.vn

8.Họ tên: Lê Thị Cẩm Giang
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0908203966
Email: giangltc@quangnam.gov.vn

Phòng Quản lý Công nghiệp
ĐT: 0235.3.810.605

1.Họ tên: Đỗ Thị Hiền
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0913406413
Email: hiendt@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Huỳnh Nguyễn An Bình
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0982545515
Email: binhhna@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Võ Ngọc Nghĩa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 01224491239
Email: nghiavn1@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Nguyễn Thị Thái Thanh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0986882462
Email: thanhntt1@quangnam.gov.vn

5.Họ tên: Lê Thanh Toàn
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0907943149
Email: toanlt1@quangnam.gov.vn

6.Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0905641021
Email: yennth1@quangnam.gov.vn

7.Họ tên: Doãn Trọng Lân
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:
Email: landt1@quangnam.gov.vn

Phòng Quản lý Năng lượng
ĐT: 0235.3.810.604

1.Họ tên: Nguyễn Đinh Viễn
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0908142083
Email: viennd@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Huỳnh Nguyên Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0914289679
Email: tuanhn@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Mạc Vĩnh Châu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0914.167.456
Email: chaumv1@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Nguyễn Vũ Hoàng Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914.015.444
Email: ngannvh1@quangnam.gov.vn

5.Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0905.630.819
Email: tuannm@quangnam.gov.vn

6.Họ tên: Nguyễn Văn Quốc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0914288108
Email: quocnv1@quangnam.gov.vn

7.Họ tên: Đỗ Văn Ân
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0909.711.848
Email: andv@quangnam.gov.vn

8.Họ tên: Trương Vĩnh Hoài
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0974.234.777
Email: hoaitv1@quangnam.gov.vn

9.Họ tên: Lê Thị Điền Viên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0988.572.486
Email: vienltd1@quangnam.gov.vn

Thanh tra Sở
ĐT: 0235.3.818.886

1.Họ tên: Nguyễn Trưng
Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
Điện thoại: 0914152939
Email: nguyentrung@quangnam.go

2.Họ tên: Nguyễn Văn Thu
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở
Điện thoại: 0888909575
Email: thunv@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Hứa Thị Thương
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0935075436
Email: thuonght@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Nguyễn Thị Như Mai
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01227497477
Email: maittn@quangnam.gov.vn

Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường
ĐT: 0235.3.859.182

1.Họ tên: Phạm Bá Huyên
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0905143505
Email: huyenpb@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Nguyễn Ngọc Lập
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0932566949
Email: lapnn@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Trần Đình Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0906565975
Email: tuantd1@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Vũ Thị Bảo Ly
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0934742337
Email: lyvtb1@quangnam.gov.vn

5.Họ tên: Phạm Thị Phương Thùy
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0935947601
Email: thuyptt1@quangnam.gov.vn

6.Họ tên: Lê Uy Việt
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0905486735
Email: vietlu1@quangnam.gov.vn

Phòng Quản lý Đầu tư và Xuất nhập khẩu
ĐT: 0235.3.852.642

1.Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0935512202
Email: thuyntt@quangnam.gov.vn

2.Họ tên: Hồ Viết Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0905.123546
Email: hahv@quangnam.gov.vn

3.Họ tên: Huỳnh Tấn Lành
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0982308811
Email: lanhht1@quangnam.gov.vn

4.Họ tên: Nguyễn Song Toàn
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0979970026
Email: toanns1@quangnam.gov.vn

5.Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0974046103
Email: thaontp12@quangnam.gov.vn

Giới thiệu chung
Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương 29/01/2021

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Công Thương

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương năm 2020 17/11/2020

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn Sở Công Thương Quảng Nam 02/05/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn Sở Công Thương Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam 01/03/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 13/02/2019

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam 17/10/2018

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam

QĐ Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 26/05/2016

QĐ Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 23/05/2016

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Nội Quy Sở Công Thương Năm 2016 12/01/2016

Nội Quy Sở Công Thương Năm 2016

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN 12/01/2016

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN